Barley Shochu


OSHIMA "DOROGAME" Mugi Barley Shochu 20% 720ml / 1800ml

OSHIMA
"DOROGAME" Mugi
Barley Shochu 20%
720ml / 1800ml

YAMATO "KACHIGARASU" Mugi Barley Shochu 25% 300ml

YAMATO
"KACHIGARASU" Mugi
Barley Shochu 25%
300ml

 
 

Sweet Potato Shochu


OSHIMA "DOROGAME" Imo Sweet Potato Shochu 20% 720ml / 1800ml

OSHIMA
"DOROGAME" Imo
Sweet Potato Shochu 20%
720ml / 1800ml

YAMATO "KACHIGARASU" Imo Sweet Potato Shochu 25% 300ml

YAMATO
"KACHIGARASU" Imo
Sweet Potato Shochu 25%
300ml

 
 

Double Distilled Shochu


FUKUI ”JIYU JIZAI” Double Distilled Shochu 25% 4000ml

FUKUI
”JIYU JIZAI”
Double Distilled Shochu 25%
4000ml

 
 

Liqueur


IZUMIBASHI "YAMADA JYURO" Junmai Plum Wine 11% 500ml / 1800ml

IZUMIBASHI
"YAMADA JYURO"
Junmai Plum Wine 11%
500ml / 1800ml

IZUMIBASHI "JYUNJYO ICHIGO" Strawberry Liqueur 11% 500ml

IZUMIBASHI
"JYUNJYO ICHIGO"
Strawberry Liqueur 11%
500ml

KOMACHI "UMESHU” Plum Wine 12% 300ml

KOMACHI
"UMESHU”
Plum Wine 12%
300ml